Wie zijn we

De ‘Nacht van de Duisternis’ is een initiatief dat zich kenbaar maakt via de website: https://nachtvandeduisternis.be, in beheer van de VZW Preventie Lichthinder.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Personen kunnen hun gegevens meedelen via deze website voor een aantal redenen, zoals het inwinnen van informatie, het melden van een activiteit en dies meer. De betrokken persoonsgegevens zullen uitsluitend voor het beoogde doel worden aangewend. Mocht eventueel een bijkomend gebruik mogelijk zijn, zullen we daarvoor uitdrukkelijk de toestemming vragen. De persoonsgegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven. Vanzelfsprekend hebben alle betrokkenen de volle rechten onder de Europese privacywetgeving (AVG, GDPR) om te vragen welke persoonsgegevens worden gebruikt voor welk doeleinde, evenals de mogelijkheid tot correctie, wissen en dies meer. Contacteer hiervoor <inlichtingen@preventielichthinder.be>.

De site biedt niet de mogelijkheid tot het leveren van commentaar.

Het contactformulier voor het invoeren van gegevens over activiteiten stelt uitdrukkelijk welke informatie zal worden gepubliceerd.

Wie informatie over toekomstige activiteiten en ontwikkelingen wenst te ontvangen, kan zich inschrijven op onze mailinglist. <doorclick> Het inschrijven op de mailinglist geldt als toestemming voor het toesturen van deze informatie. Het uitschrijven uit de list, geldt als intrekking van de toestemming.

 

Voor meer aspecten van ons privacybeleid, contacteer inlichtingen@preventielichthinder.be